KVKK Aydınlatma Metni


Veri Sorumlusu sıfatıyla SMARTES TEKNOLOJİ YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. TIC. LTD. ŞTİ. olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz. Bu Aydınlatma Metni, web sitemiz üzerinden iletişim formu doldurarak tarafımıza soru/talep ve şikâyet içeren mesajları gönderen gerçek kişiler için oluşturulmuştur.
Ayrıca, talep etmeniz halinde Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Prosedürümüzü sizler ile ayrıca paylaşacağız.


Veri Sorumlusu

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun şekilde Limited Şirket olarak kurulup faaliyetine devam eden şirketimiz tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel verileri oluşturmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK uyarınca bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz, kimlik bilgilerinizi (Ad-Soyad,) ve iletişim bilgilerinizi (telefon numarası, e-posta adresi), çalıştığınız firma adı ve unvanınızı, ülkenizi, şehrinizi ve göndermek istediğiniz mesajı içermektedir.


Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İşbu Aydınlatma Metninde bahsi geçen kişisel verileriniz, satış/ bakım veya destek hizmeti verilen ürünlere ilişkin talep ve şikayetlerin yönetiminin gerçekleştirilebilmesi, mal ve ürünlere ilişkin olarak sormak istediğiniz her türlü sorunuza cevap vermek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyularak işlenmektedir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin Sözleşmeler ve yasal mevzuattan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile genel müdürlüğümüz, web sitemiz gibi kanallar aracılığıyla fiziki veya elektronik ortamlardan ulaşılması ve sair her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmektedir.
Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenmesinin hukuki sebepleri ise şöyledir: Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması (örneğin, imzalanan Sözleşme uyarınca, makine kullanımı hakkında talep etmeniz halinde destek vermemiz), Veri sorumlusunun meşru menfaati (örneğin, talep ve şikayetler sonucunda faaliyetlerimizi iyileştirmek amacıyla tarafımıza yönlendirilen şikayet kayıtlarının tutulması), Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örneğin, verilerinizin bulut bilişim sistemlerinde işlenmesi ve yurtdışına aktarılması)


Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel verileriniz; SMARTES TEKNOLOJİ YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. TIC. LTD. ŞTİ.’nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket İç Politika ve Prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ve İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer işleme amaçlarıyla, SMARTES TEKNOLOJİ YAZILIM DANIŞMANLIK SAN. TIC. LTD. ŞTİ.’nin yurtdışı iş ortağına, hissedarlarına ve soruna sebep olan ilgili departmana Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Tarafınıza ait kişisel verilerin:
i. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
vii. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıdaki posta adresimize veya e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.


E-posta adresi: İnternet Adresi
https://www.smartes.com.tr/
Telefon Numarası
+90 (216) 706 5262
Adres
Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 1/2C 2201 34906 / Pendik / İSTANBUL / TÜRKİYE
Başvuru Adresi
info@smartes.com.tr


Kişisel verilerinizin her zaman ilgili mevzuata ve Şirketimizin kendi veri koruma politikalarına uygun olarak işleneceğini, kişisel haklarınızın korunacağını, kişisel verilerinizin gizli tutulacağını, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri alacağımızı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

 

Veri Toplamak MTConnect Adapter ile Çok Kolay!

Herhangi bir ekstra ekipman veya opsiyona ihtiyaç duymadan makine verilerinizi ortak dile çevirin ve makinelerinizi takip edin!

Endüstri 4.0 ve MES Çözümlerimiz ile Tanışın!

© 2024  |  Smartes Teknoloji Yazılım Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.